• โรงเรียนวัดด่านช้าง
  หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2

 • โรงเรียนวัดด่านช้าง
  หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2

 • โรงเรียนวัดด่านช้าง
  หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดด่านช้าง เริ่มก่อตั้งเมื่อ 17 พฤษภาคม 2496 เนื้อที่ 11 ไร่  1 งาน  10 ตารางวา โดยมีนายสวัสดิ์ เงินบำรุง ผู้ตรวจการประถมศึกษาอำเภอ เป็นตัวแทนนายอำเภอบรรพตพิสัย มาเป็นประธานในพิธี มีตัวแทนประชาชนคือ นายบัวศรี ขวัญตา พร้อมด้วยชาวบ้านหมู่ที่ 1 มาเข้าร่วมพิธี  จากนั้นทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายเสถียร อุดมวงษ์ ทำการแทนครูใหญ่
        การเรียนการสอน เริ่มก่อตั้งได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดด่านช้าง ทำการสอน โดยเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มีนักเรียนในขณะนั้น 71 คน
        พ.ศ. 2517  นางบุญมี ศิริยา ชาวบ้านด่านช้าง ได้บริจาคที่ดิน จำนวนเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งานไว้เป็นสมบัติของโรงเรียน ตามหนังสือเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก.เลขที่ 941 เล่มที่ 10 ก.หน้า 41 เลขที่ดิน 75 หมายเลข 5051 แผ่นที่ 86 ออกให้ ณ
วันที่ 7 มิถุนายน 2517
        พ.ศ. 2518  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 160,000 บาท ทำการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก. (ตึก) จำนวน 4 ห้องเรียน
        พ.ศ. 2521  ได้ขยายชั้นเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อทำการขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้น ทำให้ห้องเรียนไม่พอเรียน ทางราชการจึงได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 360,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก. (ตึก) จำนวน 3 ห้องเรียน
        เขตพื้นที่บริการ จำนวน 3  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านด่านช้าง   บ้านทุ่งแคแดง  และบ้านปากดง -โปร่งเขนง ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
        ผู้บริหารโรงเรียนวัดด่านช้าง 
                              1. นายอำพล   องอาจ     ดำรงตำแหน่งเมื่อ  เดือนธันวาคม พ.ศ.2559  ถึง  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2562
                              2.นายกิติพงษ์  สุดสาร    ดำรงตำแหน่งเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563    ถึง  ปัจจุบัน

 อาณาเขตติดต่อ
              ทิศเหนือ             ติดต่อกับ   บ้านทุ่งแคแดง   ต.ด่านช้าง   อ.บรรพตพิสัย  จ.นครสวรรค์
              ทิศใต้                 ติดต่อกับ   บ้านโปร่งเขนง    ต.ด่านช้าง   อ.บรรพตพิสัย  จ.นครสวรรค์
              ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ   บ้านหนองปลาไหล  ต.ด่านช้าง   อ.บรรพตพิสัย  จ.นครสวรรค์
              ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ   บ้านปากดง    ต.ด่านช้าง   อ.บรรพตพิสัย  จ.นครสวรรค์